Leenderstrijp

Gilde

De Carte of oprichtingsacte uit 1645 is het oudste document over het gilde St Jan Baptista van Leenderstrijp. Eigenlijk ging het hier een heroprichting. Een gilde was oorspronkelijk een godsdienstige vereniging. Het had verdedigende taken of gaf ook wel militaire hulp. Volgens de Carte moest het gilde jaarlijks op de eerste werkdag na de kermis een mis voor overledenen gildebroeders bijwonen. Verder wordt gerept over een processie op kermisdag rond de kapel en een kerkgang als er een nieuwe koning was geschoten. In de 17e eeuw kocht het gilde akkers om met de opbrengst de kas te spekken. Jaarlijks, tijdens de kermis, ging men dan teren uit de kas: lekker eten en bier drinken in de eigen gildekamer. Niet zelden kwamen gildebroeders daar in beschonken staat vandaan. Het gilde kreeg daardoor een negatieve uitstraling en het ledembestand nam sterk af.
Pas in 1935 was er sprake van een opleving, vooral dankzij een nieuwe bezigheid: het vendelzwaaien. Er was nu geen behoefte meer aan een gildekamer, want tijdens de kermis mochten de gildebroeders gezamenlijk bier drinken in de mooie kamer van Café Hazelnotenbier.

Op kermismaandag gaat het gilde in optocht naar de kerk van Leende waarbij iedereen een feestelijke sjerp draagt. Ooit stond er een boete op niet-meelopen omdat niet elke gildebroeder op deze manier te kijk wilde lopen. Volgens traditie gaat de stoet met slaande trom en geheven vaandels door het middenpad van de kerk. De mis wordt opgedragen aan St Jan Baptista, de patroonheilige.
Na de mis wordt een vendelhulde gebracht aan de kerkelijke en wereldlijke overheid (pastoor en burgemeester) en dan gaat het weer terug naar het gildehuis. Onderweg wordt bij een café gestopt om ten laste van de kas de enorme dorst te lessen en een kaartje te leggen. 's Middags wordt bij het kapelletje om prijzen geschoten, om de drie jaar is er ook koningsschieten.

Vandaag de dag telt de vereniging rond 100 leden, waarvan 60 in uniform. Als het gilde door de straten gaat is het een indrukwekkende vertoning met voorop de standaardruiter, gevolgd door tamboers, bazuinblazers en vendeliers.
Bij gelegenheid van de eeuwwisseling organiseerden ze de kersttocht van St Jan waar het hele dorp aan deelnam.

Gilde St Jan Baptista organiseert in 2010 de Kringgildedag voor de Bond van Schuttersgilden Kempenland, een enorm spektakel waar ze in Strijp zeer zeker nog lang over zullen praten.